top of page
329709680_531927955442949_6856188085511396504_n.jpg

ARKIV Institute of Contemporary Art in Pejë, Kosova believes inthe power of art and artists through examining, informing and inspiring. ARKIV will help advance contemporary art in Kosovo through the direct engagement of artists and the public by creating exceptional exhibitions and programs that communicate the transformative power of the art of our time. It will function as a catalyst to confront difficult themes and raise sensitive subject matters.
A core value of the ARKIV  is to promote opportunities for public dialogue around the art and ideas the artists produce so that their work becomes part of a national and international conversation.
ARKIV believes in fostering community building by bringing people together through art and ideas. Art as a human need is at the core of ARKIV philosophy - a need that needs to be shared through experiences that promote collective engagement and international dialogue.
ARKIV reflects and deepens our collective humanity; the arts are integral to an inspired and just society. It is a distinct place and unique platform for discourse and engagement in a society in where members of diverse ethnic, racial, religious, or social groups maintain and develop their traditional culture.

ARKIV is an institution that collects, stores, systematises and publishes documents and manuscripts of historical value. The history of Kosovo and beyond is majorly produced but minimally consumed and recorded.
History needs facts and art fills its time and meaning.
ARKIV The Institute of Contemporary Art Pejë is a public, non-profit NGO founded in 2018 by artist, Sislej Xhafa.
It is located at the current public school, "Vaso Pash Shkodrani".

 
329709680_531927955442949_6856188085511396504_n_edited.png

ARKIV, Instituti i Artit Bashkëkohor është institucioni i parë publik i dedikuar artit bashkëkohor në rajonin e Pejës. Duke bashkuar artistë vendas, kombëtarë dhe ndërkombëtarë në të gjithë disiplinat, ARKIV do të jetë një qendër e krijuar për kërkime të avancuara, të menduarit kritik, eksperimentim dhe dialog.
Instituti i Artit Bashkëkohor ARKIV, aspiron t'u ofrojë vizitorëve një përvojë të pashembullt të kulturës dhe artit bashkëkohor. Ai do të ekzaminojë të kaluarën përmes mbledhjes dhe arkivimit, do të informojë të tashmen përmes ekspozimit dhe prodhimit dhe do të frymëzojë të ardhmen përmes edukimit dhe zhvillimit.

Ky institut, do të ndihmojë në avancimin e artit bashkëkohor në Kosovë përmes angazhimit të drejtpërdrejtë të artistëve dhe publikut duke krijuar ekspozita dhe programe që komunikojnë fuqinë transformuese të artit të kohës sonë.


Një vlerë thelbësore e ARKIV është promovimi i mundësive për dialog publik rreth artit dhe ideve që artistët prodhojnë në mënyrë që puna e tyre të bëhet pjesë e një bisede kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një vend i veçantë dhe platformë unike për diskursin dhe angazhimin në një shoqëri ku anëtarët e grupeve të ndryshme etnike, racore, fetare ose shoqërore ruajnë dhe zhvillojnë kulturën tradicionale.


Në ARKIV, besohet në nxitjen e ndërtimit të komunitetit duke i bashkuar njerëzit përmes artit dhe ideve; duke besuar se arti është një nevojë njerëzore dhe ndarja e përvojës së tij promovon angazhimin kolektiv dhe dialogun ndërkombëtar. ARKIV do të jetë një institucion që mbledh, ruan, sistemon dhe publikon vlera historike. Historia e Kosovës dhe më gjerë është prodhuar kryesisht, por pak konsumohet dhe regjistrohet. Andaj, ARKIV e sheh veten si një arkiv që propozon një hapësirë për diskutim mbi artin bashkëkohor nga Kosova dhe më gjerë.


ARKIV Instituti i Artit Bashkëkohor Pejë është një OJQ publike, jofitimprurëse e themeluar në vitin 2018 nga artisti Sislej Xhafa. ARKIV, ndodhet në shkollën aktuale publike, “Vaso Pash Shkodrani”. Objekti i kësaj shkolle daton nga viti 1946 duke shërbyer si shkolla e parë fillore në Pejë dhe është i vendosur në një lokacion strategjik gjeografik afër parkut kombëtar të qytetit.

329709680_531927955442949_6856188085511396504_n_edited.png
329709680_531927955442949_6856188085511396504_n_edited.png

ARKIV Institute of Contemporary Art 

School "Vaso Pashë Shkodrani"

Pejë, Kosova

 

info@arkivi.org

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page